Search form

Myeelwe 5:26

26nkabela mupaizi uleelede kubweza inkankamanza yabusu bwacipaizyo, ibe ciibalusyo, acitente acipaililo. Amana kucita obo ulanywisya mwanakazi maanzi.