Search form

Myeelwe 5:27

27Amana kumunywisya maanzi, na walisofwaazya akucitila mulumaakwe cakutasyomeka, ayo maanzi aaleta lutuko alanjila mwida lyakwe, alamululila, nkabela ida lyakwe lilazimba acibelo cakwe cilamwaika, aboobo oyo mwanakazi ulaba ijwi lyakutukizya akati kabantu bakwe.