Search form

Myeelwe 5:3

3Amubagwisye boonse buyo, nebaba baalumi nebaba banakazi, bazwe anze lyamalabba, kuti batasofwaazyi malabba mponkede akati kabo.