Search form

Myeelwe 5:30

30nanka ciindi mulumi nanji-lwa muuya wabbivwe aboobo wafwida mukaakwe ibbivwe, Aimike mwanakazi kubusyu bwa-Jehova, elyo mupaizi amucitile mbubonya mbuuamba oyu mulao.