Search form

Myeelwe 6

Milao yaba-Naziri

1-Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Kufumbwa muntu, naba mwaalumi naba mwanakazi, uucita cikonke cakasimpe, cikonke cabu-Naziri, nkokuti cakulisalazizya Jehova, 3-uleelede kuliimya waini azyakunywa zyoonse zikola, Teelede kunywa cilula cawaini na cazyakunywa zimwi zikola, teelede kunywa musinza wamasaansa abuniini, alimwi teelede kulya masaansa naaba matete naaba aayanikidwe. 4Mazuba oonse aabu-Naziri bwakwe teelede kulya cintu niciba comwe cizwa kumusaansa, niziba ŋoogo niciba cikanda.

5-Mazuba oonse aacikonke cakwe cabu-Naziri, takweelede kwiinda lunyoolo amutwe wakwe. Ulasalala mane akazuzikizigwe mazuba ngaakalisalazizya Jehova. Masusu aakumutwe wakwe aalekelele, akule.

6-Alimwi mazuba oonse ngaakalisalazizya Jehova teelede kuswena afwaafwi kumutunta. 7-Na wafwidwa wisi na banyina, munyina na mucizi wakwe, teelede kulisofwaazya cakulila mbabo, pe, nkaambo cikonke cakulisalazizya Leza wakwe mpocili alinguwe. 8Mazuba oonse aabu-Naziri bwakwe ulasalalila Jehova.

9-Na muntu waanzamuka kukufwa kumbali lyakwe, aboobo ulasofwaazya mutwe wabu-Naziri bwakwe, uleelede kunyoola mutwe wakwe mubuzuba bwakulisalazya; anyoole mubuzuba bwamusanu aabili. 10-Lino mubuzuba bwamusanu aatatu alete inziba zyobile na bana bobile bankwilimba, alete kumupaizi kumulyango watente lyambunganino. 11Lino mupaizi apaizye yomwe, ibe cipaizyo cazibi, aimwi ibe cipaizyo cakutenta, aboobo ulamumanina mulandu wakwe ngwaakabisya mumakani aamutunta. Lino asalazye mutwe wakwe mubuzuba obo mbubonya, 12alisalazizye Jehova mazuba aabu-Naziri bwakwe. Nkabela uleelede kuleta kabelele kajisi mwaka omwe wakuzyalwa kabe cipaizyo camilandu. Pele mazuba aainda alalekwa, nkaambo kakuti bu-Naziri bwakwe bwakasofwaazigwa.

13-Lino ngooyu mulao wamu-Naziri, mazuba aakulipambula kwakwe naayoozulila. Uleelede kuletwa kumulyango watente lyambunganino, 14-nkabela uleelede kupaizizya Jehova cipaizyo cakwe, kabelele komwe kali amwaka omwe katakwe kampenda, kabe cipaizyo cakutenta, kabelele komwe kapwizi kali amwaka omwe katakwe kampenda, kabe cipaizyo cazibi, amugutu omwe uutakwe kampenda, abe cipaizyo cakutontozya, 15-acinzuma cazinkwa zitakwe bumena, zibunge zyabusu bunante zikandidwe amafuta, atubunge tutakwe bumena tunanikidwe mafuta, azipaizyo zyazyo zyabusu, azipaizyo zyazyo zyakunywa. 16Lino mupaizi azilete kubusyu bwa-Jehova, atuule cipaizyo cakwe cazibi acipaizyo cakwe cakutenta. 17Alimwi atuule mugutu, abe cipaizyo cakutontozya Jehova, antoomwe acinzuma cazinkwa zitakwe bumena. Acalo cipaizyo cakwe cabusu, acipaizyo cakwe cakunywa, mupaizi azituule zyoonse. 18-Lino mu-Naziri anyoole mutwe wabuNaziri bwakwe kumulyango watente lyambunganino, amasusu aamutwe wabu-Naziri bwakwe, aabweze akwaatenta mumulilo uuli kunsi lyacipaizyo cakwe cakutontozya. 19-Lino mupaizi abweze kuulu kwakaango kwamugutu, kwamana kujikwa, acibunge comwe citakwe bumena kuzwa mucinzuma, akabunge komwe katakwe bumena, azibike mumaanza aamu-Naziri, uumanide kunyoola mutwe wakulisalazya kwakwe. 20-Nkabela mupaizi uleelede kuziyumba, zibe cipaizyo cakuyumba, kubusyu bwa-Jehova, Ezi zilaba caabilo cisalalisya camupaizi, antoomwe akatiti kakuyumba acibelo cakupaizya. Bamana kucita obo, mu-Naziri ulakonzya kunywa waini,

21Mbuubede mulao wamu-Naziri uucita cikonke, Aletele Jehova cipaizyo ceelede cabu-Naziri bwakwe, kutaamba cintu cimwi ncakonzya kujana, Mbuli mbwaakacita cikonke, uleelede kucita mbubonya mbuli mulao wabu-Naziri bwakwe,

Bapaizi mbubeelede kulongezya bantu

22Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 23-Ambila Aroni abana bakwe kuti, Mbuboobu mbumweelede kulongezya bana ba-Israyeli. Amubaambile kuti.

24-Jehova akulongezye akukubamba.

25-Jehova akumunikile abusyu bwakwe akukufwida luzyalo.

26-Jehova akubusizye busyu bwakwe akukupa luumuno.

27-Mbuboobo mbubayoobikila bamu ba-Israyeli izina lyangu, nkabela njoobalongezya.