Search form

Myeelwe 6:10

10Lino mubuzuba bwamusanu aatatu alete inziba zyobile na bana bobile bankwilimba, alete kumupaizi kumulyango watente lyambunganino.