Search form

Myeelwe 6:11

11Lino mupaizi apaizye yomwe, ibe cipaizyo cazibi, aimwi ibe cipaizyo cakutenta, aboobo ulamumanina mulandu wakwe ngwaakabisya mumakani aamutunta. Lino asalazye mutwe wakwe mubuzuba obo mbubonya,