Search form

Myeelwe 6:13

13Lino ngooyu mulao wamu-Naziri, mazuba aakulipambula kwakwe naayoozulila. Uleelede kuletwa kumulyango watente lyambunganino,