Search form

Myeelwe 6:14

14nkabela uleelede kupaizizya Jehova cipaizyo cakwe, kabelele komwe kali amwaka omwe katakwe kampenda, kabe cipaizyo cakutenta, kabelele komwe kapwizi kali amwaka omwe katakwe kampenda, kabe cipaizyo cazibi, amugutu omwe uutakwe kampenda, abe cipaizyo cakutontozya,