Search form

Myeelwe 6:18

18Lino mu-Naziri anyoole mutwe wabuNaziri bwakwe kumulyango watente lyambunganino, amasusu aamutwe wabu-Naziri bwakwe, aabweze akwaatenta mumulilo uuli kunsi lyacipaizyo cakwe cakutontozya.