Search form

Myeelwe 6:19

19Lino mupaizi abweze kuulu kwakaango kwamugutu, kwamana kujikwa, acibunge comwe citakwe bumena kuzwa mucinzuma, akabunge komwe katakwe bumena, azibike mumaanza aamu-Naziri, uumanide kunyoola mutwe wakulisalazya kwakwe.