Search form

Myeelwe 6:2

2Ambila bana ba-Israyeli kuti, Kufumbwa muntu, naba mwaalumi naba mwanakazi, uucita cikonke cakasimpe, cikonke cabu-Naziri, nkokuti cakulisalazizya Jehova,