Search form

Myeelwe 6:20

20Nkabela mupaizi uleelede kuziyumba, zibe cipaizyo cakuyumba, kubusyu bwa-Jehova, Ezi zilaba caabilo cisalalisya camupaizi, antoomwe akatiti kakuyumba acibelo cakupaizya. Bamana kucita obo, mu-Naziri ulakonzya kunywa waini,