Search form

Myeelwe 6:3

3uleelede kuliimya waini azyakunywa zyoonse zikola, Teelede kunywa cilula cawaini na cazyakunywa zimwi zikola, teelede kunywa musinza wamasaansa abuniini, alimwi teelede kulya masaansa naaba matete naaba aayanikidwe.