Search form

Myeelwe 6:5

5Mazuba oonse aacikonke cakwe cabu-Naziri, takweelede kwiinda lunyoolo amutwe wakwe. Ulasalala mane akazuzikizigwe mazuba ngaakalisalazizya Jehova. Masusu aakumutwe wakwe aalekelele, akule.