Search form

Myeelwe 6:7

7Na wafwidwa wisi na banyina, munyina na mucizi wakwe, teelede kulisofwaazya cakulila mbabo, pe, nkaambo cikonke cakulisalazizya Leza wakwe mpocili alinguwe.