Search form

Myeelwe 7:1

Zipo zyabasilutwe

1Lino mubuzuba obo Musa naakamana kwiimika cikombelo, naakamana kucinanika akucisalazya azibelesyo zyaco zyoonse, alimwi naakamana kunanika akusalazya cipaililo azibelesyo zyaco zyoonse,