Search form

Myeelwe 7:10

10Nkabela basilutwe bakaleta zipo zyakusalazya cipaililo mubuzuba obo necakananikwa. Basilutwe bakatuula zipo zyabo kunembo lyacipaililo.