Search form

Myeelwe 7:11

11Nkabela Jehova wakaambila Musa kuti, Balete zipo zyabo zyakusalazya cipaililo, silutwe umwi aumwi mubuzuba bumwi abumwi.