Search form

Myeelwe 7:14

14muungo omwe wangolida wamasyekeli aali ikumi uuzwide tununkilizyo;