Search form

Myeelwe 7:2

2basilutwe baIsrayeli, bapati banzubo, basilutwe bamisyobo yabantu, ibakali kweendelezya abo ibakabalwa, bakaleta zipo zyabo.