Search form

Myeelwe 7:20

20muungo omwe wangolida wamasyekeli aali ikumi uuzwide tununkilizyo;