Search form

Myeelwe 7:26

26muungo omwe wangolida wamasyekeli aali ikumi uuzwide tununkilizyo;