Search form

Myeelwe 7:3

3Bakaleta zipo zyabo kubusyu bwaJehova, iŋola zivumbidwe zili musanu aimwi, abasune bali ikumi ababili, nkokuti iŋola yomwe kulibasilutwe bobile bobile amusune omwe kulisilutwe umwi aumwi. Lino bakazileta kubusyu bwa-Jehova.