Search form

Myeelwe 7:32

32muungo omwe wangolida wamasyekeli aali ikumi uuzwide tununkilizyo;