Search form

Myeelwe 7:38

38muungo omwe wangolida wamasyekeli aali ikumi uuzwide tununkilizyo;