Search form

Myeelwe 7:44

44muungo omwe wangolida wamasyekeli aali ikumi uuzwide tununkilizyo;