Search form

Myeelwe 7:49

49Cipo cakwe cakali cilongo comwe cansiliva icakali abulemu bwamasyekeli aali mwanda amakumi otatwe, amutiba omwe wansiliva iwakali abulemu bwamasyekeli aali makumi aali musanu aabili (cakupimya asyekeli lyacikombelo), zyoonse zyobile zyakalizwide busu bunante buvwelene amafuta bwakupaizya;