Search form

Myeelwe 7:84

84Lino mbuboobu mbucakabede cituuzyo cakusalazya cipaililo, mubuzuba bwakunanikwa kwaco, ncibakalaleta basilutwe baba-Israyeli; zilongo zyansiliva zili ikumi azibili, mitiba yansiliva iili ikumi aibili, myuungo yangolida iili ikumi aibili;