Search form

Myeelwe 7:85

85bulemu bwacilongo cimwi acimwi bwakali masyekeli aansiliva aali mwanda amakumi otatwe, abulemu bwamutiba umwi aumwi bwakali masyekeli aali makumi aali musanu aabili, nkokuti bulemu bwansiliva yoonse bwakasika kumasyekeli aali zyuulu zyobile amyanda yone (cakupimya asyekeli lyacikombelo),