Search form

Myeelwe 7:88

88abanyama boonse bazipaizyo zyakutontozya bakali bapoho bali makumi obile abane, bagutu bali makumi aali musanu alimwi, basijembwe bali makumi aali musanu alimwi, tubelele twamwaka omwe tuli makumi aali musanu alimwi, Ncecipo cakusalazya cipaililo necakamana kunanikwa.