Search form

Myeelwe 7:89

89Lino Musa naakanjila mutente lyambunganino kuyooambaula a-Jehova, wakamvwa ijwi limwaambila kuzwa kucuuno caluzyalo icakali atala lyabbokesi lyacizuminano, akati kabaangelo bakerubi bobile. Mbuboobo mbwaakamwaambila.