Search form

Myeelwe 8

Milimo yamalampi aamucikombelo

1-Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Ambila Aroni kuti, Nobamba malampi, malampi aali musanu aabili aleelede kumunika kunembo lya­ ciimikilo camalampi. 3Nkabela Aroni wakacita obo. Wakaimika malampi kuti amunike kunembo lyaciimikilo camalampi, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa, 4-Lino mbuboobu ciimikilo camalampi mbucakacitwa: cakali cifulamubisi; kuzwa kutako lyaco kusikila kumalubaluba aaco, coonse cakali cifula mubisi; mbuli cinkozya Jehoya ncaakatondezya Musa, wakacita ciimikilo camalampi mbubonya obo.

Ba-Levi mbubakasalazizigwa milimo yabo

5Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 6-Gwisya ba-Levi akati kabana ba-Israyeli, ubasalazye. 7-Mbuboobu mboelede kubacitila kukubasalazya, Kobasansaila maanzi aakumanya milandu; lino balinyoole kumubili woonse, basanzye zyakusama zyabo, balisalazye. 8-Bamane obo babweze kapoho acipaizyo cako cabusu bunante buvwelene amafuta. Akamwi kapoho kabili ukabweze kabe cipaizyo cazibi. 9-Lino ba-Levi, uleelede kubaswenya afwaafwi kunembo lyatente lyambunganino akubunganya imbungano yoonse yabana ba-Israyeli. 10-Lino waswenya ba-Levi afwaafwi kubusyu bwaJehova, bana ba-Israyeli babike maanza aabo amitwe yaba-Levi. 11Nkabela Aroni uleelede kuyumba ba-Levi mbuli cipaizyo cabana ba-Israyeli cakuyumba kubusyu bwa-Jehova, kuti bacite milimo ya-Jehova. 12-Lino ba-Levi babike maanza aabo amitwe yatupoho, nkabela kamwi kapaizigwe mbuli cipaizyo cazibi, akamwi kabe cipaizyo cakutentela Jehova, kuti umanye milandu yaba-Levi. 13Mbuboobo mboelede kwiimika ba-Levi kunembo lya-Aroni akunembo lyabana bakwe, akubayumba mbuli cipaizyo cakuyumba kubusyu bwa-Jehova,

14-Aboobo ulaanzaanya ba-Levi akati kabana ba-Israyeli, ba-Levi babe bangu. 15-Wamana kubasalazya akubayumba mbuli cipaizyo cakuyumba, ba-Levi banjile kukucita milimo yatente lyambunganino. 16-Nkaambo bapegwa limwi kulindime, akati kabana ba-Israyeli, mucibaka cabaabo bajalula izyalilo acabana bataanzi babana ba-Israyeli. Ndabatola, babe bangu. 17-Nkaambo boonse bana bataanzi babana ba-Israyeli mbebangu, nibaba bantu nibaba banyama; nkaambo mubuzuba obo nindakauma boonse bana bataanzi bamunyika ya-Egepita, ndakabasalazya kuti babe bangu. 18Lino ndatola ba-Levi mucibaka cabana bataanzi babana ba-Israyeli. 19-Ndapa ba-Levi, babe ba-Aroni ababana bakwe, akati kabana ba-Israyeli, kuti bacitile bana ba-Israyeli milimo yatente lyambunganino, bamanye milandu yabana ba-Israyeli, kuti kutabi malwazi akati kabana ba-Israyeli ciindi cakuswena kufwaafwi kuzintu zisalalisya,

20Lino ba-Musa a-Aroni ambungano yoonse yabana ba-Israyeli bakacitila ba-Levi obo. Zintu zyoonse Jehova nzyaakalailila Musa kuba-Levi, bana ba-Israyeli bakabacitila nzizyonya. 21-Lino ba-Levi bakalisalazya kuzibi akusanzya zyakusama zyabo, nkabela Aroni wakabayumba mbuli cipaizyo cakuyumba kubusyu bwa-Jehova, alimwi Aroni wakamanya milandu yabo kuti basalale. 22-Kusule lyayaaya ba-Levi bakanjila kukucita milimo mutente lyambunganino kubusyu bwa-Aroni akubusyu bwabana bakwe; mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa aaba-Levi, bakabacitila mbubonya,

23Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 24-Mbuboobu ba-Levi mbubeelede kucita. Kuzwa kumyaka iili makumi obile amusanu akwiindilila banjile mumilimo yakubeleka mutente lyambunganino. 25Pele kuzwa kumyaka iili makumi osanwe baleke milimo akutacibeleka limbi. 26-Balakonzya kugwasya beenzinyina mutente lyambunganino akubamba imbeta, pele kubeleka tabakoonoocibeleka pe. Mbuboobo mbumweelede kubambila ba-Levi milimo.