Search form

Myeelwe 8:11

11Nkabela Aroni uleelede kuyumba ba-Levi mbuli cipaizyo cabana ba-Israyeli cakuyumba kubusyu bwa-Jehova, kuti bacite milimo ya-Jehova.