Search form

Myeelwe 8:13

13Mbuboobo mboelede kwiimika ba-Levi kunembo lya-Aroni akunembo lyabana bakwe, akubayumba mbuli cipaizyo cakuyumba kubusyu bwa-Jehova,