Search form

Myeelwe 8:17

17Nkaambo boonse bana bataanzi babana ba-Israyeli mbebangu, nibaba bantu nibaba banyama; nkaambo mubuzuba obo nindakauma boonse bana bataanzi bamunyika ya-Egepita, ndakabasalazya kuti babe bangu.