Search form

Myeelwe 8:19

19Ndapa ba-Levi, babe ba-Aroni ababana bakwe, akati kabana ba-Israyeli, kuti bacitile bana ba-Israyeli milimo yatente lyambunganino, bamanye milandu yabana ba-Israyeli, kuti kutabi malwazi akati kabana ba-Israyeli ciindi cakuswena kufwaafwi kuzintu zisalalisya,