Search form

Myeelwe 8:21

21Lino ba-Levi bakalisalazya kuzibi akusanzya zyakusama zyabo, nkabela Aroni wakabayumba mbuli cipaizyo cakuyumba kubusyu bwa-Jehova, alimwi Aroni wakamanya milandu yabo kuti basalale.