Search form

Myeelwe 8:26

26Balakonzya kugwasya beenzinyina mutente lyambunganino akubamba imbeta, pele kubeleka tabakoonoocibeleka pe. Mbuboobo mbumweelede kubambila ba-Levi milimo.