Search form

Myeelwe 8:7

7Mbuboobu mboelede kubacitila kukubasalazya, Kobasansaila maanzi aakumanya milandu; lino balinyoole kumubili woonse, basanzye zyakusama zyabo, balisalazye.