Search form

Myeelwe 9:1

Ba-Israyeli mbubakalya Pasika munkanda

1Lino Jehova wakaambila Musa munkanda ya-Sinai mumwaka wabili wakuzwa munyika ya-Egepita, mumwezi mutaanzi, wati,