Search form

Myeelwe 9:12

12Batasyaazyi imbutikwa mane kusikila cifumo pe, alimwi mutatyoli cifuwa neciba comwe. Babambe Pasika mbubonya mbuli milao yalyo yoonse.