Search form

Myeelwe 9:14

14Nkabela na kuli mweenzu uukalakala akati kanu uuyanda kulya ipobwe lya-Pasika lyaJehova, alye mbubonya mbuli milao yalyo ambeta zyalyo, Kulaba mulao omwe buyo kubantu boor se, nebaba bazyalwa micusi nebaba bazwakule.