Search form

Myeelwe 9:15

Ijoba lyakuvumbilila cikombelo

15Lino mubuzuba obo cikombelo necakayakwa, ijoba lyakavumbilila cikombelo, itente lyambunganino, nkabela kuciindi cagoko lyakali mbuli mulilo atala lyacikombelo mane kubucedo.