Search form

Myeelwe 9:17

17Nkabela kufumbwa ciindi ijoba nelyakaumbuluka kuzwa atala lyatente, bana ba-Israyeli bakalonga, alimwi ijoba mpolyakaboolela kukala, mpoonya awo ba-Israyeli mpobakayaka zilao zyabo.