Search form

Myeelwe 9:20

20Alimwi cimwi ciindi ijoba lyakalikede atala lyacikombelo mazuba mace buyo; lino kumulomo waJehova bakalikede mumalabba, alimwi kumulomo wa-Jehova bakeenda.