Search form

Myeelwe 9:22

22Kufumbwa ciindi, naaba mazuba obile nuuba mwezi naaba mazuba manji loko, ijoba nelyakakede atala lyacikombelo, bana ba-Israyeli bakalikede mumalabba aabo, kabateendi pe, Nelyakaumbuluka buyo bakeenda.