Search form

Myeelwe 9:23

23Kumulomo wa-Jehova bakayaka zilao zyabo, akumulomo wa-Jehova bakeenda. Bakabamba imbeta zya-Jehova, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila kumulomo wa-Musa.