Search form

Myeelwe 9:3

3Mubuzuba bwakumi aane bwamwezi uno, kuciindi cagoko, amulye ipobwe kuciindi calyo ceelede, mbubonya mbuli milao yalyo yoonse ambeta zyalyo zyoonse.