Search form

Myeelwe 9:6

6Pele kakuli bamwi bantu ibakasofweede nkaambo kakuguma mutunta, aboobo bakakacilwa kulya Pasika mubuzuba obo, Aba bantu bakaswena kuli ba-Musa a-Aroni mubuzuba obo mbubonya,